Ontstaan van de polder en de droogmakerij ‘de Tweemanspolder’

De Tweemanspolder was voor de droogmaking een gedeelte van de Catgis en Moerpolder. Deze polder strekte zich uit vanaf de Rotte langs de Moerkapelse Zijde tot Waddinxveen. De scheiding was in het midden van het dorp Zevenhuizen.

Op 5 april 1725 wordt tijdens een vergadering, belegd door de ambachtsheer Antonie van Oudheusden, de schout en ambachtsbewaarders ter ene zijde en de molenmeesters van de Catgis en Moerpolder en de molenmeesters van de Schwanlasche polder ter andere zijde, besloten een verzoek te richten aan de Staten van Holland, om een octrooi te verkrijgen voor de droogmaking van een gedeelte van de Catgis en Moerpolder gelegen ten westen van de ‘Noordeindscheweg’.

Dit met de conditie dat de droogmaker mag uitmalen op de restanten van de Catgis en Moerpolder en de Schwanlasche polder, gelegen aan de oostzijde van de ‘Noord en Zuideindscheweg’. De droogmaker moet dan een boezem maken van de molen no. 3 naar de ‘Moerkapelschezijde’ en oostwaarts naar de ‘Noordeindscheweg’  en door deze weg een duiker maken naar de restanten van de Catgis en Moerpolder.
Bovendien moest de droogmaker twee molens bouwen aan de Hennipsloot. Dit was de huidige Eendrachtsmolen en de molen no. 5 die op 21 februari 1890 is afgebroken.

Op 31 mei 1727 verleenden de Staten van Holland en West Friesland aan Antonie van Oudheusden, heer van Zevenhuizen een octrooi om een gedeelte van de Catgis en Moerpolder ten westen van de ‘Noordeindscheweg’, droog te maken.

Omdat de Rotte snel aan peil was, door de gebrekkige afwatering in Rotterdam, en de droogmaker doorging met water lozen op de restanten, gaf dit heel veel ongenoegen met de ambachten aan deze plas.
In 1731 wordt er een reglement samen gesteld om de kopers van de drooggemaakte gronden vast te leggen om het onderhoud van de polder, dijken, boezems, sloten en molens te regelen.

De polder wordt tot 1 juni 1952 bemalen door vier molens die in één gang staan. Hierna heeft een elektrisch gemaal de taak overgenomen en zijn de molens ingebracht in de ‘Stichting de Molenviergang’.  Hiernaast een kaart van de Tweemanspolder uit het museum.