De 30e Algemene Ledenvergadering van onze vereniging zal plaats vinden op donderdag 16 December 2021 om 20.00 uur. Jammer genoeg wordt het weer een digitale vergadering vanwege de Corona maatregelen. Er zijn geen bijzondere agenda punten.

Hier volgen de concept notulen van de vergadering van de vereniging Molenvrienden gehouden op 16 December 2021.
Aanvang 20.00 uur.
Locatie bestuur: kantoor Machinefabriek Ottevanger te Moerkapelle.
Leden in verband met corona restricties online aanwezig.

Aanwezige bestuursleden:
Gerard van der Wende, voorzitter
Johan Ottevanger
Erik Ottevanger
Derek de Vries
Wim van den Akker
Hans Sytsema

Aanwezige leden online:
G.J. van Dijk, J. Eindhoven, R. van de Velde, A. Slinger, E. Oskam, H. Hogebrug, J. Helmer, J. Spruit, F.Mol. Alle aanwezigen zijn akkoord met vermelding van hun naam in dit openbare verslag.

 1. Opening
  De voorzitter opent de vergadering en staat stil bij het bijzondere feit dat vandaag voor de tweede keer een on-line ledenvergadering moet worden gehouden. Hij bedankt Inge Ottevanger die dit technisch mogelijk heeft gemaakt.
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
  De voorzitter deelt mee dat Maarten Splinter, na vele jaren, heeft bedankt als bestuurslid. Er is inmiddels, onder dankzegging voor zijn vele werk, afscheid van hem genomen. Het bestuur is thans voldoende bemenst, zodat er geen nieuw bestuurslid hoeft bij te komen.

  Een andere mededeling betreft Elly Oskam, die het bestuur is gaan ondersteunen bij de PR, Social Media en de website. Elly introduceert zichzelf vervolgens. Zij is geïnteresseerd in de molens en enigszins bekend met de techniek.

  Henk Hogebrug geeft aan dat hij ook bekend is met WordPress en wil helpen als dat nodig is.

  Vervolgens geeft Johan Ottevanger een toelichting op het afgelopen jaar:
  – De molens hebben lekker gedraaid qua toeren. Voldoende om subsidiegeld binnen te halen bij drie van de vier
  molens

  – De molens hebben een aantal keren de rode kruisvlag laten wapperen om de solidariteit met de gezondheidscrisis te
  laten zien. Dit is erg gewaardeerd.

  – Op de draaidagen is op initiatief van zoon Jan begonnen met een klein kraampje bij de molen, waar molen
  snuisterijen en Boezemwater worden verkocht aan passanten. dit loopt prima en zorgt voor extra inkomsten voor de
  vereniging.

  – Het Molenmuseum is in Oktober weer open gegaan. Het was toen, mede door de extra PR van Arie Dekker erg druk
  in het museum

  – De voorzitter vult aan dat dit jaar ook een fotowedstrijd georganiseerd is met als thema “de molens in het licht”.
  Hier is volop aan meegedaan. De prijsuitreiking vond plaats in het Molenmuseum en de uitslag is gepubliceerd in het
  Hart van Holland. De winnares was Jolanda Bakker.

  De voorzitter geeft aan dat het ondanks de wat lastige situatie met de Corona toch is gelukt wat nieuwe sponsoren aan te trekken. Het contact met de leden is helaas wat minder door de omstandigheden, maar daar hebben we het mee te doen.

  Volgend jaar komt het Molen magazine weer uit. Iedereen is van harte uitgenodigd hier passende kopij voor aan te leveren.

  De Vereniging heeft dit jaar ook een administratieve slag geslagen. Wim heeft Johan ondersteund met de financiële administratie, waardoor deze nu grotendeels geautomatiseerd verloopt. Volgend jaar zal ook de leden administratie worden geautomatiseerd.

  Op verzoek van de voorzitter geeft Johan een vooruitblik op 2022. Johan geeft aan dat voor dat jaar wordt gekeken naar vervanging van riet op plaatsen waar dat nodig is. Een dure kwestie en goede rietdekkers worden schaars. Een deel zal ook worden doorgeschoven naar 2023.

  Rein van de Velde brengt nog een andere rietdekker aan, maar dit blijkt geen specialist in molens te zijn.

  Voorts brengt Johan Ottevanger onder de aandacht dat Jan Spruit dit jaar 40 jaar op de molen woont. Een mooi jubileum.

  Daarnaast is de molen van Ottevanger volgend jaar 300 jaar oud. Daar zal aandacht aan worden besteed.

  Jan Spruit merkt nog op dat het Gilde van Vrijwillige Molenaars volgend jaar 50 jaar bestaat. Er is 9 April een landelijke draaidag. Misschien iets om extra aandacht aan te besteden. Johan Ottevanger geeft aan dat de molenaars in Zevenhuizen hier zeker aandacht aan gaan besteden. Ook vindt er per provincie een draaimaand plaats.

  Erik Ottevanger en Inge Fokkes geven aan dat de informatieborden langs het Schelpenpad op de dijk een dezer dagen vernieuwd worden. Ook worden er QR codes bijgezet. Een code die doorlinkt naar de website en een code om een donatie mee te doen.

 3. Verslag 29e ledenvergadering.

  Vastgesteld onder dankzegging aan de opsteller.

 4. Financieel Verslag 2020.

  Wim geeft aan dat het financieel een vrij rustig jaar is geweest. Er is een overschot gerealiseerd van 4.673 Euro. Dat is toegevoegd aan het eigen vermogen dat eind 2020 ruim driehonderdnegenendertig Euro bedraagt. Met het weer wat actiever worden van Johan zal in 2021 naar alle waarschijnlijkheid een groter overschot worden gerealiseerd.

  Jaap Eindhoven en Frank Mol vormden dit jaar de kascommissie. Namens hen voert Frank Mol het woord. De kascommissie is erg blij met het geautomatiseerde systeem. Der kascommissie heeft een tabelletje verbeterd en is daarmee akkoord met het financieel verslag. Frank Mol leest de goedkeurende verklaring voor.

  De Vereniging verleent hierna decharge aan het bestuur en stelt de jaarstukken 2020 vast conform het concept.

 5. Benoeming kascommissie

  Jaap Eindhoven is herkiesbaar en Henk Hogebrug kan als reserve lid doorschuiven. Arie Slinger meldt zich aan als eerste reserve lid en Rein van de Velde als tweede reserve lid. Aldus wordt besloten.

  De voorzitter bedankt de leden van de kascommissie voor de bewezen diensten.

 6. Rondvraag sluiting

  Rein van de Velde vraagt of het vermogen van de vereniging wel veilig is verspreid over meerder banken. Wim van den Akker beaamt dit.

  Johan Helmer geeft aan dat het wel slim zou zijn om de draaimaand voor de molens in Zuid-Holland te koppelen aan de viering van het 300-jarig bestaan van de Bovenmolen. De voorzitter geeft aan dat inderdaad in die richting wordt gedacht. Het betreft de maand september.

  De voorzitter zegt dat hij bij gerucht gehoord heeft dat er een TV-item komt waar de Bovenmolen in voorkomt. Johan zegt dat dit inderdaad het geval is. Het betreft het programma Binnenstebuiten. Zal ergens rond maart worden opgenomen.

  Hierna sluit de voorzitter de vergadering. Om ca 20.45 uur.