Op 21 december 2020 is de Algemene Ledenvergadering gehouden. Normaal doet de vereniging dat in maart, maar in verband met de coronaregels is de vergadering zo lang mogelijk uitgesteld in de hoop dat een fysieke vergadering mogelijk zou zijn. Nu dit niet zo was is in december een vergadering gehouden waarbij de leden online konden meepraten en stemmen. Hieronder treft u het concept-verslag aan van deze vergadering.

Concept-notulen Jaarvergadering van de Vereniging Molenvrienden gehouden op 21 december 2020
Aanvang: 20.00 uur
Locatie bestuur: kantoor Machinefabriek Ottevanger te Moerkapelle
Leden in verband met Coronarestricties online aanwezig.

Aanwezige bestuursleden
Gerard van der Wende, voorzitter
Johan Ottevanger, penningmeester
Erik Ottevanger
Derek de Vries (online aanwezig)
Wim van den Akker (kandidaat bestuurslid)
Hans Sytsema (kandidaat bestuurslid)
Afwezig met kennisgeving: Maarten Splinter

Aanwezige leden (online)

F. Mol, A. Dekker, lid A, lid B, lid C, D. Luijendijk, E. Oskam, H. Hogebrug, lid, lid  D, lid F

(In verband met de AVG zijn alleen de leden genoemd die expliciet hebben aangegeven hier geen bezwaar tegen te hebben. Anderen zijn met een letter aangeduid)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en staat stil bij het bijzondere feit dat vandaag een online-ledenvergadering moet worden gehouden. Hij bedankt degene die dit technisch mogelijk heeft gemaakt.
Vervolgens wordt een minuut stilte gehouden ter herdenking van het overlijden van Fiep Dekker op  13 oktober 2020.

2. Mededelingen en ingekomen stukken
– Geen ingekomen stukken

– Mededelingen
De voorzitter meldt dat het Molenmagazine afgelopen weken is  verzonden met de uitnodiging voor deze vergadering. Hij bedankt Johan Ottevanger voor zijn inzet die tot dit mooie resultaat  heeft geleid. Ook worden Erik en Inge Ottevanger bedankt en Arie Dekker die de verzending hebben mogelijk gemaakt.

De voorzitter noemt nog een andere activiteit van de vereniging, namelijk het plaatsen van de oude roede van molen 2 op het Ottevangerpad. Deze roede is door enige bestuursleden in een conserverende verf gezet. De firma Ottevanger is betrokken geweest bij de plaatsing van de roede. Dit is weer een verrijking van het Ottevangerpad.

Ook de borden die langs het Ottevangerpad staan krijgen een upgrade en worden daarbij ook voorzien van een QR-code. Via deze code kan iedereen die langs loopt nog aanvullende informatie krijgen.

Johan Ottevanger geeft desgevraagd informatie over de staat van de molens en wat er de afgelopen jaren aan is gebeurd qua onderhoud:
– 3 molens geheel geschilderd
– 2 wieken zijn vervangen
– rietdekwerkzaamheden hebben plaatsgevonden
– op de ondermolen is de kap vernieuwd
– onder het riet hebben de molenaars en hun partners het schilderwerk verzorgd
   (lage huur en daarom veel zelfwerkzaamheid)
– bij molen 3 zijn twee veldmuren vernieuwd
– nieuwe baard bij de bovenmolen
De molens staan er nu prima bij!!! Johan Ottevanger heeft nog wel een vraag. Bij molen 3 staat een mooie hooiberg met één rotte hooibergpaal. Dit valt helaas buiten de subsidieregeling, zodat een sponsor wordt gezocht. De paal moet 7.20m lang zijn en een doorsnede hebben van 19 á 20 cm doorsnede. Als iemand aan zo’n paal kan komen of deze zou willen financieren voor ca 400 euro zou dat mooi zijn.

De voorzitter geeft aan, dat hij dat wel via zijn bedrijf zal regelen. (applaus)

De voorzitter zegt, dat het bestuur verheugd is met de huidige staat van de molens en meldt dat het momenteel erg druk is op de paden rond de Rottemeren. In verband hiermee zullen de molens op Kerstavond en met de Kerstdagen van 17.00 tot 22.00 verlicht worden. Verlichting is anderhalf jaar geleden mogelijk gemaakt door de Lions Zevenhuizen-Moerkapelle.

De Stichting Molenviergang is als eigenaar  verantwoordelijk voor het onderhoud van de molens, maar heeft soms moeite om de eindjes aan elkaar geknoopt te krijgen. Ook lopen rekeningen en subsidies niet altijd synchroon. De Vereniging Molenvrienden biedt dan vaak de helpende hand. Zo is dit jaar een lening verstrekt van € 62.000,– om werkzaamheden mogelijk te maken waarvoor achteraf subsidie wordt verstrekt. Deze is uiteindelijk omgezet in een schenking van € 10.000,– en een lening van € 52.000,–. Die  is inmiddels nagenoeg terugbetaald. Het restant volgt rond het einde van het eerste kwartaal van 2021. Er is sprake van een goede samenwerking tussen stichting en vereniging.

Een lid (voorzitter Stichting Molenviergang) geeft aan dat hij erg blij is met de hulp van de Molenvrienden. Het is als stichting erg lastig om de zaak financieel draaiend te houden. Het is goed om te weten dat in geval van nood de vrienden altijd dichtbij zijn. Hij spreekt hier namens de stichting zijn erkentelijkheid voor uit.

De voorzitter waardeert dit en zegt dat de samenwerking tussen vereniging en stichting ook in de persoon van de heer Derek de Vries plaatsvindt die zowel in het bestuur van de stichting als van de vereniging zitting heeft.

De voorzitter wil nog even terugblikken op de evenementen van het afgelopen jaar. Door het bijzondere jaar kan alleen maar worden terug gekeken op de periode van vóór maart van dit jaar, waar dus nog wel het Oogstfeest 2019 bij hoort. Toen is een aardige cent verdiend met de activiteiten zoals het Muizen-Meppen en Holle Hamer Slaan. Hij bedankt hierbij ook zijn zus die als onderwijzeres van de basisschool altijd heel veel kinderen naar de kraam weet toe te trekken en daar dus een flinke omzet mee binnentrekt. In januari 2020 heeft nog de snerttocht plaatsgevonden en ook daarbij is de vereniging actief geweest met het schenken van borrels met het fameuze Boezemwater.

Natuurlijk is ook de PR voor de molens van belang. De voorzitter bedankt Jolanda, Johan en Jan Ottevanger aangezien wij bij hen te gast waren.